KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Sender”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna hassasiyet göstermekteyiz. Buna istinaden işbu Aydınlatma Metni; Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz tarafından Şirket personelimiz, Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişiler, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz ve Şirketimizle ilişkili diğer tüm şahıslar ile internet sitemizi ziyaret eden şahıslara ait her türlü kişisel veriyi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuata uygun olarak, faaliyet ve amaçlarımızla bağlantılı ve ölçülü şekilde ve aşağıda izah edildiği surette işlemekte ve muhafaza etmekte olduğumuza ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

İşbu maddede sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve tesislerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar, çevrimiçi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden veya doğrudan Şirketimiz ile yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimizin düzenlemiş olduğu toplantı ve organizasyonlar aracılığıyla paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik olarak paylaştığınız kişisel verileriniz, Sender tarafından kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemlerle, KVKK’nın 1. Ve 2. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz ve/veya Şirketimizin işbirliği içinde olduğu veya yetkilendirdiği temsilciler dahil gerçek veya tüzel kişiler tarafından; sunulan ödeme hizmetlerimizin ve iş faaliyetlerimizin ifası ve/veya icrasını gerçekleştirmek, hizmetlerimizin satış süreçlerini planlamak ve/veya icra etmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek, ilgili kişileri bu faaliyetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, talep ve şikayetlerinizi yönetmek, gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek, bilgi güvenliği süreçlerimizi planlamak, denetlemek ve/veya icra etmek, ticari ve iş stratejilerimizi belirlemek ve uygulamak, iş sürekliliği faaliyetlerini planlamak ve/veya icra etmek, finans, muhasebe ve faturalandırmaya ilişkin süreçleri takip etmek, hukuki süreçleri takip etmek ve hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, resmi kurumlarla iletişimi gerçekleştirmek ve gerektiğinde bu kurumlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek, mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin etmek, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini sağlamak, Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekebilecek diğer operasyonel faaliyetleri icra etmek gibi işletmesel amaçlarla KVKK 5. Ve 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

3. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Verileriniz

Sender, işbu maddede belirtilen kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. Sender ile paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, çalışan adayı bilgileriniz, ziyaretçi giriş çıkışlarında alınan kayıtlarınız, müşteri işlem bilgileriniz, bağlantı bilgileriniz, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, pazarlama bilgisi ve sair tüm kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve Kanun’un 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilecek, aktarılabilecek ve muhafaza edilebilecektir.

4. Açık Rızanızı Gerektirmeyen Haller

KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Sender’in açık rızanızı almaksızın sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerinizi işleyebilme hakkı mevcuttur. Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemeyecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Taraflar

Sender tarafından toplanan kişisel verileriniz, yukarıda sınırlı olmamak kaydıyla sayılan amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, denetçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar, denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği özel kişiler ile diğer kişi ve kuruluşlarla Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

6. Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak sizler; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@send-r.com adresine mail gönderilmesi ya da www.send-r.com web sitemizde iletişim bölümnde yer alan formun doldurulması yoluyla yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Sender, talebinizi en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır.